VNSTEEL tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2021

Sáng 28/06/2021, tại Hà Nội, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 theo hình thức trực tuyến, nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, nhiệm kỳ 2016 - 2020 cũng như đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 và bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

29/06/2021 08:09

Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ năm 2021

Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ năm 2021

Ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT VNSTEEL trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị VNSTEEL tai ĐHĐCĐ năm 2021

Ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT VNSTEEL trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị VNSTEEL tai ĐHĐCĐ năm 2021

Ông Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VNSTEEL báo cáo tại ĐHĐCĐ năm 2021

Ông Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VNSTEEL báo cáo tại ĐHĐCĐ năm 2021

Ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT VNSTEEL thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời các câu hỏi cổ đông gửi đến công ty thông qua giao diện hệ thống EzGSM tại Đại hội

Ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT VNSTEEL thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời các câu hỏi cổ đông gửi đến công ty thông qua giao diện hệ thống EzGSM tại Đại hội

Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 có Ông Đinh Văn Tâm - thành viên HĐQT thôi không tham gia HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thay mặt các cổ đông và tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Tổng công ty, ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT

Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 có Ông Đinh Văn Tâm - thành viên HĐQT thôi không tham gia HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thay mặt các cổ đông và tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Tổng công ty, ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT

Các ông, bà trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội

Các ông, bà trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội

Các ông, bà trúng cử  thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội

Các ông, bà trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội

Ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT VNSTEEL

Ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT VNSTEEL

Ông Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VNSTEEL

Ông Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VNSTEEL

Ông Trần Hữu Hưng - Thành viên HĐQT VNSTEEL thông qua chương trình, quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội

Ông Trần Hữu Hưng - Thành viên HĐQT VNSTEEL thông qua chương trình, quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội

Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký Đại hội

Ông Phạm Khiếu Thành - Trưởng ban Tài chính Kế toán Tổng công ty trình bày Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Ông Phạm Khiếu Thành - Trưởng ban Tài chính Kế toán Tổng công ty trình bày Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Ông Trần Tuấn Dũng - Trưởng ban kiểm soát VNSTEEL trình bày Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Ông Trần Tuấn Dũng - Trưởng ban kiểm soát VNSTEEL trình bày Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Ông Lê Xuân Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát

Ông Lê Xuân Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát

Bà Cù Thị Thùy Linh - ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 của VNSTEEL

Bà Cù Thị Thùy Linh - ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 của VNSTEEL

Ông Nguyễn Minh Giáp - ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của VNSTEEL

Ông Nguyễn Minh Giáp - ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của VNSTEEL

Ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố về việc thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố về việc thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP