Vững niềm tin

Dựa trên ý thơ trong bài thơ "Hai ba sóng gió" của người anh đồng nghiệp - Bá An.

04/12/2023 16:27

vững niềm tin 3