Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP: Chia sẻ 6 nhóm giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn

Đoàn đại biểu Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP bao gồm 22 đại biểu mà trưởng đoàn là Chủ tịch Công đoàn Vương Duy Khánh - rất vui mừng và phấn khởi về tham dự diễn đàn chính trị được xem là quan trọng nhất của đoàn viên công đoàn, người lao động ngành Công Thương.

09/10/2023 13:38

Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, được tổ chức trong 2 ngày 5 và 6/10/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Về dự Đại hội có 398 đại biểu chính thức là cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho gần 150 ngàn lao động trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam.

1 Đoàn chủ tịch Đại hội

Đoàn đại biểu Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP bao gồm 22 đại biểu mà trưởng đoàn là Chủ tịch Công đoàn Vương Duy Khánh - rất vui mừng và phấn khởi về tham dự diễn đàn chính trị được xem là quan trọng nhất của đoàn viên công đoàn, người lao động ngành Công Thương.

2 Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân tham dự Đại hội

Tham gia Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, ông Vương Duy Khánh đã có tham luận về chủ đề “Triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, giải pháp và kiến nghị, bài học kinh nghiệm”.

Theo đó, ông Khánh khẳng định, qua 2 năm tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã bám sát quan điểm, mục tiêu và nhất là 6 nhóm giải pháp để cụ thể hoá trong hoạt động Công đoàn Tổng công ty và đạt được những kết quả nhất định.

3 Chủ tịch Công đoàn Vương Duy Khánh đã có tham luận tại Đại hội

Ông Khánh cho biết, 6 nhóm giải pháp đó gồm:

Thứ nhất, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức quán triệt Nghị quyết 02 tới toàn thể cán bộ Công đoàn các cấp về quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và các giải pháp tổ chức thực hiện để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, người lao động trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả.

z4757526244693_c785f6c8035b436d41ec8394e679ffee Đoàn đại biểu của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tham gia Đại hội

Thứ hai, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động Công đoàn. Công đoàn Tổng công ty đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCT của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” gắn với thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất” và triển khai tới các cấp uỷ trong hệ thống.

cong-doan-cong-thuong-viet-nam-vung-manh-toan-dien-20231006101631 Chủ tịch Công đoàn Công Thương Phan Văn Bản

Thứ ba, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Thứ tư, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ban hành Chỉ thị số 03-CT/ĐUT, ngày 06/4/2022 về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 với BCH, BTV, UBKT đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn.

z4757526570549_07c0d4c08fea9ee6433efbd97033d77c Đoàn đại biểu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP chụp ảnh lưu niệm

Thứ năm, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã mạnh dạn, linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới tại doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh SXKD khó khăn, dịch bệnh Covid- 19, chung tay cùng chuyên môn chăm lo về sức khoẻ, động viên về tinh thần, hỗ trợ về vật chất, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. Do đó, Tổng công ty đã hoàn thành thắng lợi 2 mục tiêu là SXKD có hiệu quả và chống dịch Covid-19 thành công.

Thứ sáu, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thực hiện xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh, chủ động để tập trung hướng về cơ sở, chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, tổ chức các phong trào thi đua. Bám sát các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã cân đối, chủ động tài chính để tổ chức các hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhất là trong dịch Covid -19 để chăm lo cho đoàn viên, người lao động, chia sẻ với doanh nghiệp khi thực hiện “3 tại chỗ”, hỗ trợ người lao động khi doanh nghiệp khó khăn, phải giãn, luân phiên, phải tổ chức sản xuất vào giờ cao điểm, hỗ trợ người lao động khi không có việc làm… hoặc chăm lo hỗ trợ trang thiết bị nhà ăn ca công nhân, trang thiết bị hỗ trợ cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, phục vụ hoạt động VHTT, rèn luyện sức khoẻ.

doan-dai-bieu-cong-doan-tong-cong-ty-thep-viet-nam-ctcp-gop-phan-lam-nen-thanh-cong-cua-dai-hoi-cong-doan-cong-thuong-viet-nam-lan-thu-iv_652376e84a1d6 Đại hội là diễn đàn chính trị được xem là quan trọng nhất của đoàn viên công đoàn, người lao động ngành Công Thương.

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hoàn thành tốt chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã tiến hành bầu Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa IV gồm 12 đồng chí; Uỷ ban kiểm tra gồm 11 đồng chí. Ông Phan Văn Bản, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III được tín nhiệm, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam khoá IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

thu-truong-nguyen-sinh-nhat-tan-neu-5-van-de-trong-tam-cho-cong-doan-nganh-cong-thuong-20231006123041 Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Về phía Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, ông Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tái đắc cử Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam; ông Vũ Thượng Thư, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên đã trúng cử Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa IV; ông Đỗ Đình Trường, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trúng cử Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công Thương Việt Nam.

lanh-dao-tong-ldldvn-cong-doan-cong-thuong-viet-nam-tiep-tuc-doi-moi-mo-hinh-to-chuc-noi-dung-20231006120626
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Phó chủ tịch Huỳnh Thanh Xuân và nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự Đại hội

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP cũng chia sẻ 5 bài học kinh nghiệm tại Đại hội. Đó là:

Thứ nhất, luôn tranh thủ và bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty, của Công đoàn cấp trên; chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Đoàn Thanh niên Tổng công ty và lãnh đạo các đơn vị để cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ vào phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và sát thực tiễn.

Thứ hai, hướng về Công đoàn cơ sở, với đối tượng trung tâm là đoàn viên và người lao động khi triển khai và tổ chức chương trình công tác của Công đoàn Tổng công ty. Từ đó, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ để định hướng, động viên, chia sẻ và hỗ trợ NLĐ đạt hiệu quả. Đồng hành và xây dựng mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hoà, ổn định tại doanh nghiệp, vì lợi ích của doanh nghiệp, của người lao động, của tổ chức công đoàn.

Thứ ba, chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên và người lao động; phổ biến rộng rãi với nhiều hình thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước: Bộ Luật lao động, Luật công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, các quy định mới của doanh nghiệp có liên quan đến chính sách người lao động nhằm giúp người lao động hiểu, tham gia tích cực và trách nhiệm.

Thứ tư, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ chính sách pháp luật lao động và kỹ năng cho cán bộ công đoàn các cấp và cán bộ trong diện quy hoạch nhằm nâng cao kết quả công việc. Phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm cao, tâm huyết, dám đề xuất, dám làm của cán bộ công đoàn, nhất là người đứng đầu vì mục tiêu chung của tổ chức của doanh nghiệp, vì quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Thứ năm, thông qua các hoạt động, chủ động ghi nhận những kết quả đạt được và tuyên dương xứng đáng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các cán bộ công đoàn tiêu biểu, tạo sự lan toả mạnh mẽ trong các cấp công đoàn, trong đội ngũ người lao động. Giới thiệu các nhân sự tích cực, có năng lực với cấp uỷ, với chuyên môn để quy hoạch, đào tạo cán bộ nguồn kế cận, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú với cấp uỷ để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Minh Thủy ()